Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Cook&Grill Studio, s.r.o., ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.cookandgrill.sk, a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

  

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu www.cookandgrill.sk):

Cook&Grill Studio, s.r.o.

Smrečianska 29

811 05 Bratislava

 

IČO: 46 430 474

IČ DPH: SK2023455456

 

Spoločnosť Cook&Grill Studio, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 77314/B.

Výpis z obchodného registra »

 

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 911 728 400

e-mail: info@cag.sk

(ďalej len „predávajúci")

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Cook&Grill Studio, s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu Cook&Grill Studio, s.r.o.

(ďalej len „kupujúci")

  

Objednanie tovaru

 

1.  Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu Cook&Grill Studio, s.r.o.. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Telefonické objednávky musia byť následne potvrdené e-mailom. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky je záväzné.

 

2. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cenu celkom, cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho:

- fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia

- právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

 

3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín dodania.

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 

Storno objednávky

 

Zo strany kupujúceho:

 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do momentu potvrdenia dodacieho termínu predávajúcim.

 

2. Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo v sídle predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

 

3. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu. Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet z ktorého bola platba uskutočnená, do 14 kalendárnych dní.

 

Zo strany predávajúceho:

 

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena - v tomto prípade bude kupujúci ihneď informovaný predávajúcim, ktorý mu navrhne ďalší postup.

  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. (Nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup.)

 

2. Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, faxom alebo osobne priamo v sídle predávajúceho a zašle, resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

 

3. Zakúpený tovar zašle alebo osobne prinesie spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

Cook&Grill Studio, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava.

 

4. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade nesplnenia týchto podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

 

Dodacie a platobné podmienky

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, na základe objednávky kupujúceho, tak ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia, v dohodnutej cene.

 

2. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. 

 

3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup - rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade a dodanie ostatného tovaru po naskladnení na sklad predávajúceho) alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu kedy bude všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

 

4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 

5. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Rozvoz predávajúci zabezpečuje po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v odseku "Doručenie tovaru a ceny zásielok".

 

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Doručenie tovaru a ceny zásielok

 

1. Tovar si môžete zakúpiť a vyzdvyhniúť priamo na našej adrese Cook&Grill Studio, sr.o., Smrečianska 29, Bratislava.

 

2. Tovar ďalej doručujeme v rámci celého Slovenska, prostredníctvom kuriérov služby EMS Slovenskej pošty a vlastným rozvozom.

 

3. Všeobecne platí, pri objednávke do 150,- EUR vrátane DPH a zaslaní tovaru prostredníctvom kuriéra, že náklady spojené s touto formou doručenia si hradí kupujúci vo výške 6,- EUR s DPH.

 

4. Doručenie našim vlastným rozvozom sa kalkuluje na základe objednávky a dodacej adresy kupujúceho. Kupujúci je vopred oboznámený s nákladmi s týmto spojenými.